นโยบายความเป็นส่วนตัว 

1. บทนำ 

*ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น ดังนี้

Krispy Kreme หรือ บริษัท เคดีเอ็น จำกัด (“บริษัท”) จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้บริการเว็บไซต์ www.krispykreme.co.th (“เว็บไซต์”) แอปพลิเคชัน Krispy Kreme Thailand (“แอปพลิเคชัน”) บริการออนไลน์และเว็บไซต์อื่นๆที่คริสปี้ครีมเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า แพลตฟอร์ม”) รวมถึงเพื่อการนำเสนอข้อมูล สินค้า การบริการ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบริษัททั้งหมด บริษัทตระหนักดีว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในประเด็นการจัดการที่สำคัญที่สุดในความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ (กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวต่อไปนี้รวมเรียกว่า "กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ") และจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้ อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง บริษัทแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ “Krispy Kreme Thailand Privacy Center” ซึ่งอธิบายถึงภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในลักษณะที่เข้าใจง่าย

2. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 บริษัท รวบรวมข้อมูลประเภทใด

 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทเสนอหรือให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่บริษัท อาทิ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล รวมถึงกรณีซึ่งท่านเข้าร่วมในแคมเปญการตลาดของบริษัท และแจ้งให้บริษัทส่งรางวัลให้แก่บุคคลอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และบุคคลที่บริษัททำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวม (Aggregated Data) หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Anonymized Data) ซึ่งไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง

ในบางกรณีบริษัทอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการนำข้อมูลอื่นมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคล บริษัทจะถือว่าข้อมูลอื่นนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากท่านในฐานะที่ท่านเป็น (1) ลูกค้าของบริษัท (2) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับเหมา ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ บริษัทตัวแทนการตลาด หรือผู้ค้า เป็นต้น) (บุคคลใน (1) (2) รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) หรือ (3) หน่วยงานกำกับดูแล 

เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกกับบริษัท ดังเช่นตามตัวอย่างข้างต้น บริษัทจะถือว่าบุคคลภายนอกได้รับรู้และยินยอมในการให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ดังนั้น โปรดแจ้งแก่บุคคลที่ให้ข้อมูลว่าบริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นและแจ้งให้บุคคลนั้นศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย

บริษัทยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น

ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัททำไว้กับท่าน หรือดำเนินการประมวลผลก่อนเข้าทำสัญญาหรือให้บริการแก่ท่าน แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทอาจปฏิเสธการให้บริการหรือบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาแก่ท่านได้ ในกรณีดังกล่าว 

2.3 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายให้อำนาจ ทั้งนี้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้

(จ) เพื่อเคารพการใช้สิทธิของท่านในกรณีที่บริษัทขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลบางประเภท 

            2.4 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย โอน หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของบริษัท บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ (รวมเรียกว่า บุคคลภายนอก”) ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย โอน หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลเท่านั้น

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ส่งจากประเทศไทยไปยังอีกประเทศหนึ่ง จะกระทำต่อเมื่อเป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่รับข้อมูลซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยกำหนดว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังประเทศซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้กำหนดว่ามีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลในกรณีที่เป็นไปตามข้อยกเว้น (เช่น เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัททำไว้กับท่าน) หรือนำมาตรการคุ้มครองมาตรการใดมาตรการหนึ่งดังต่อไปนี้มาใช้เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะไม่ดำเนินกิจกรรมการประมวลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการประมวลผล เว้นแต่ ท่านจะได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หรือเป็นกรณีได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 24 มาตรา 26 หรือมาตรา 27

 

            2.5 การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกประมวลผลภายใต้นโยบายฯนี้ ไว้เท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการกับบริษัท ทั้งนี้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น การปฏิบัติตามหน้าที่ในการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) หรือเพื่อการดำเนินการกับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการร้องขอด้านการกำกับดูแล (หากมี) 

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของลูกค้าและ/หรือคู่สัญญา ส่วนใหญ่ของบริษัท จะจัดเก็บไว้ในระหว่างที่ยังมีสัญญาอยู่ และเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลังจากสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ตามบทบัญญัติโดยทั่วไปด้านอายุความภายใต้กฎหมายไทย

เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือในกรณีใดหลังจากบริษัทไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบงานและบันทึกของบริษัท และ/หรือดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

 

            2.6 สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

3. คุกกี้ (Cookies) 

            แพลตฟอร์มนี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์ม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้งาน Cookies” 

4. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ดังนี้

ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าได้ที่อินบ๊อกซ์ Facebook Fan Page : Krispy Kreme Thailand (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศไทยของบริษัท ปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทฯกำหนด) 

บริษัท เคดีเอ็น จำกัด  อาคารมนริริน ตึกชั้น เลขที่ 60/1 ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400

 

บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแพลตฟอร์มนี้กับท่านได้ จนกว่าท่านจะได้ยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้นหากท่านประสงค์จะใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท โปรดอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด และยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้     

                  ข้าพเจ้าได้อ่านอย่างละเอียดและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมตกลงตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการ